به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، اسفند ۰۸، ۱۳۹۶

داستان ادامه دارد...

فرداکاتور:داستان ادامه دارد... طرح از شاهرخ حیدری، رادیو فردا