به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیپنجشنبه، اسفند ۰۳، ۱۳۹۶

عکس / شکستن سنگ قبر ابراهیم یزدی

 سنگ قبر ابراهیم یزدی توسط افرادی شکسته شد