به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، اسفند ۰۸، ۱۳۹۶

‏ترانه‌اى تقديم به «دختران خیابان انقلاب»

 با صداى آيدا جبارى
من دختر ایرانم


زيرآوار زنجير من عصيان زمانمگريزون، دختر ايرون، گم شده روياهاش تو خيابون
اما من ناگهانم بغض آتشفشانم
موج خشم هزاره تو قلبم بيقراره
من نيمى از جهانم فرياد ”ميتوان”م
زيرآوار زنجير من عصيان زمانم