به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیپنجشنبه، شهریور ۰۴، ۱۴۰۰

ابراهیم رئیسی با کابینه سقوط،‌‌ کار نظام را تمام کرد!!!