به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، مرداد ۲۹، ۱۴۰۰

مصاحبه کامل مسیح علی نژاد با مژگان عظیمی هنرمند و خواننده افغان


مژگان عظیمی هنرمند و خواننده افغان