به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، خرداد ۰۲، ۱۴۰۳

بازنشر صحبت های مهم عباس امیری فر درباره مدرک تحصیلی رئیسی

madrak.jpg


صحبتهای سال پیش عباس امیری فر درباره مدرک تحصیلی مناقشه برانگیز ابراهیم رییسی و دخالت داماد وهمسرش در اداره دولت

***