به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیشنبه، آذر ۰۱، ۱۳۹۳

قطعنامه هشدارآميز سازمان بين المللی مخابرات؛

سلامتی شهروندان، پارازيت و مسووليت دولت‌ها
پزشک وفعال حقوق بشر در همين زمينه به کمپين گفت :« احتمال ايجاد اختلالات جسمی عديده و به خصوص سرطان زايی به دليل استفاده از امواج الکترو مغناطيسی با قدرت زياد مانند پارازيت‌های ماهواره‌ای – به خصوص در صورت فاصله کوتاه منبع انتشار آن امواج با بدن انسان – به هيج وجه منتفی نيست. از اين رو پزشکان و مدافعان حقوق بشر به شدت توصيه می کنند که همه کشورها با استانداردهای ارائه شده توسط سازمان بهداشت جهانی توجه کنند.»
کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران ـ به موجب قطعنامه سازمان آی.تی.يودرکنفرانس اخير اين سازمان درشهربوسان کره جنوبی، از دولت‌ها خواسته محدوديت‌های فنی واستانداردهايی را که برای انتشار امواج الکترومغناطيسی از نظر سلامتی مردم تصويب شده را رعايت کنند.
سازمان بين المللی مخابرات (آی.تی.يو)، وابسته به سازمان ملل در کنفرانس اخير خود (The Plenipotentiary Conference) که در آبان ماه ۱۳۹۳ (۲۰ اکتبرتا ۷نوامبر) در شهر بوسان کره جنوبی با حضور کشورهای عضو اين سازمان برگزار شد، قطعنامه هشدارآميزی را تصويب کرد که برای دولت‌های عضو اين سازمان وظايفی در حوزه حفاظت از سلامت شهروندان دربرابرامواج الکترومغناطيسی که شامل پارازيت‌های ماهواره‌ای هم می‌شود تعيين کرده است.
اين قطعنامه از آن جهت اهميت دارد که طی ماه های گذشته موضوع ارسال پارازيت روی شبکه های ماهواره ای، و نقش آن در به خطر انداختن سلامت شهروندان و احتمالاتی که درخصوص سرطان زا بودن اين امواجه مطرح می شود، مورد توجه رسانه ها و مسوولين دولتی و غيردولتی قرار گرفته است. مقامات محيط زيستی کشور نيز طی ماه های گذشته خواستار توقف پارازيتهای ماهواره ای شده اند.
علی اکبر موسوی (خؤئينی) نايب رييس کميته مخابرات مجلس ششم وپژوهشگرفناوری ارتباطات در مورد اين قطعنامه به کمپين بين‌المللی حقوق بشردرايران گفت: «اين قطعنامه محکم ترين سند جهانی دال بر وجود نگرانی های واقعی از خطرات پخش خارج از استاندارد امواج راديويی از جمله پارازيت های ماهواره ای بر روی سلامت شهروندان است وتاييد کننده کليت هشدارهای سازمان حفاظت از محيط زيست وبرخی کارشناسان حوزه پزشکی است.» وی افزود: «با تصويب اين قطعنامه چنين پارازيت های ماهواره ای از نظر بين المللی نيزعملی خلاف مقررات بوده واميدوارم رييس جمهوری به عنوان رييس شورای عالی امنيت ملی دستور توقف آن را صادر کند.»
به موجب اين قطعنامه سازمان آی.تی.يو از دولت‌ها خواسته محدوديت‌های فنی واستانداردهايی را که برای انتشار امواج الکترومغناطيسی از نظر سلامتی مردم تصويب شده را رعايت کنند. اين استانداردها در محدوده فرکانس‌های ۳ کيلوهرتز تا ۳۰۰ گيگاهرتز است که پارازيت‌های ماهواره‌ای را هم در بر می گيرد. امواجی که در سال‌های اخير حکومت ايران از آنها برای محدود کردن دسترسی شهروندان به شبکه‌های ماهواره‌ای استفاده نموده است.
طی سالهای گذشته، برخی از نهادهای حکومتی که هيچگاه رسما مسووليت ارسال امواج پارازيت را به عهده نگرفته اند وهمواره در سايه به سر می برند، برای محدود کردن دسترسی شهروندان به شبکه های ماهواره ای يا حتی سرويس‌های تلفن همراه، ميليون ها شهروند ايرانی را در معرض اين امواج الکترومغناطيسی قرار داده اند. از آنجا که اين پارازيتها مستقيما در محيطهای شهری و پر جمعيت ارسال و پخش می‌شوند، نگرانی‌های وسيعی در تاثير مخرب و بالقوه آن بر سلامتی شهروندان وجود دارد.
در ۱۲ مهرماه سال جاری، سعيد متصدی، معاون محيط زيست انسانی سازمان حفاظت محيط زيست با اشاره به سرطانزا بودن پارازيت‌های ارسالی به وب‌سايت سلامت نيوز گفت: «پيشنهاد سازمان محيط‌ زيست بر حذف کامل پارازيت هاست اما اگر قرار است برای مقابله با بحث تهاجم فرهنگی و حفاظت از شأن و کيان کشور اقدامی انجام شود بهتر است راه‌های ديگری برای آن پيشنهاد شود.»
اثرات سوء پارازيت محدود به سرطان زا بودن نيست و ارسال چنين امواجی در مواردی می تواند منجر به اختلال در سيستم هواشناسی بشود که در نهايت جان شهروندان را باخطرات جدی مواجه کند. به گفته رييس سازمان هواشناسی ايران «يک سوم تصاوير هواشناسی شهر تهران به علت امواج پارازيت نامفهوم است»، داود پرهيزگار در تاريخ ۱۱ مهر به خبرگزاری ايرنا گفت: «رادار هواشناسی پايتخت احتمالا به دليل امواج پارازيت دارای نويز است و اين موضوع يک سوم تصاوير هواشناسی اين شهر را نامفهوم کرده است.» وی همجنين افزود: «عدم پيش بينی طوفان تهران در خرداد ماه سال جاری می تواند به دليل همين نويز و نامفهومی تصاوير باشد.»
شهر تهران در ۱۲ خرداد ماه گذشته با توفان شديدی روبه رو شد که ۶ کشته و ۳۰ زخمی برجای گذاشت.
محمود واعظی وزير ارتباطات وفناوری اطلاعات در ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۲ با اعلام خبر تشکيل کميته‌ای برای اندازه گيری آثار تشعشعات بر سلامت شهروندان ايرانی افزود:«درباره پخش ماهواره ای يک کميته ای در وزارت ارتباطات با حضور نماينده معاون وزير بهداشت و معاون رييس سازمان حفاظت از محيط زيست و معاون سازمان انرژی اتمی تشکيل شده است که نزديک به دو ماه است اين کميته در مناطق مختلف روز و شب در حال اندازه گيری تشعشات است.»
هادی قائمی مدير کمپين بين المللی حقوق بشر درايران گفت: «کميته هايی که درون کشور برای رسيدگی به اين موضوع تشکيل شده اند بايد بطور شفاف متدولوژی خود و آمار و اسناد موجود را علنی کنند. برخورد امنيتی با موضوعی که سلامت همگان را در خطر قرار می‌دهد به هيچ وجه قابل توجيه نيست. ما از مواردی اطلاع داريم که پزشکان مطلعی که خواسته اند در سطح جامعه اين موارد را مطرح کنند تهديد شده اند تا سکوت کنند. در حالی که متخصصين و پزشکان بايد بتوانند آزادانه در اين بحث مشارکت کنند.»
وی همچنين افزود: « موضوع تاثير سوء پارازيتها بر شهروندان نه سياسی است و نه جناحی. بلکه سلامتی همگان را در بر می‌گيرد. مقاماتی که اين اطلاعات را محرمانه تلقی ميکنند يا از گفتمان جمعی و تخصصی در اين مورد جلوگيری می‌کنند، بايد هرچه زودتر درک کنند که آسيبهای جدی پارازيت شامل همگان، من جمله خانواده ها و نزديکان خودشان هم می‌شود و توقف آن برای سلامت همگان ضروری است.»
در قطعنامه سازمان ملل از دولت‌ها خواسته شده طی همکاری‌های منطقه‌ای نسبت به تبادل اطلاعات وآموزش وکمک به اندازه گيری مشخصات اين امواج وتاثير آنها بر سلامت شهروندان اقدام کرده و به روش دوره‌ای موضوع تطابق تشعشعات امواج را با استاندارد ها مورد بررسی قرار دهند.
اين دستورالعمل واستانداردهای مورد تاييد سازمان بهداشت جهانی، ICNIRP و IEEE ۹۵.۱ هستند. در يکی از بندهای اين قطعنامه به نيازفوری در بعضی کشورها در بخش تنظيم مقررات برای متدولوژی اندازه گيری مشخصات انرژی تشعشعات به منظور حفاظت ازشهروندان نيز اشاره شده است. همچنين اين قطعنامه دبير کل سازمان بين المللی مخابرات(ITU) را موظف به تهيه گزارشی از نتايج اجرای اين قطعنامه به شورای سازمان و نيز به نشست بعدی ارائه می‌کند.
دکتر حسن نايب هاشم- پزشک وفعال حقوق بشر در همين زمينه به کمپين گفت :« احتمال ايجاد اختلالات جسمی عديده و به خصوص سرطان زايی به دليل استفاده از امواج الکترو مغناطيسی با قدرت زياد مانند پارازيت‌های ماهواره‌ای – به خصوص در صورت فاصله کوتاه منبع انتشار آن امواج با بدن انسان – به هيج وجه منتفی نيست. از اين رو پزشکان و مدافعان حقوق بشر به شدت توصيه می کنند که همه کشورها با استانداردهای ارائه شده توسط سازمان بهداشت جهانی توجه کنند.»

نشست تام الاختيار سازمان بين المللی ارتباطات (آی.تی.يو) عالی ترين جلسه اين سازمان بوده واختيار تعيين دبيرکل سازمان را داشته و طی نشست خود دربوسان کره جنوبی با پايان دوره حمدون توره, هولين زائو معاون فعلی را به عنوان دبيرکل آتی اين سازمان انتخاب کرد که از اول ژانويه سال آينده ميلادی کار خود را در اين سمت آغاز خواهد کرد.