به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، خرداد ۱۸، ۱۳۹۷

عکس/ شعار نویسی