به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، خرداد ۲۳، ۱۳۹۷

عکسی که یک دنیا حرف دارد

خانم خاطره قدرت، زن ایرانی، بدون حجاب اجباری اسلامی، خلبان خطوط هوایی ایرعربیا