به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، خرداد ۱۱، ۱۳۹۷

فرداکاتور: تو راهم تاب نیآوردند، ناصر خان!

تو راهم تاب نیآوردند، ناصر خان! (کاری از اسد بیناخواهی) / رادیو فردا