به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، فروردین ۱۱، ۱۴۰۰

مردم غیرتمند در اعتراض به قرارداد با چین به خیابان ‌آمدند!!!مردم غیرتمند در اعتراض به قرارداد با چین به خیابان ‌آمدند!