به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، فروردین ۰۴، ۱۴۰۰

رمز پیروزی، مجری برنامه: حسن اعتمادی

میهمانان برنامه: محمد رضا روحانی و علی‌ شاکری زند