به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، دی ۲۲، ۱۳۹۲

شیرین شیرین / کردی

شهرام ناظریشیرین شیرین / کردی

کنسرت استاد شهرام ناظری 
با ارکستر بزرگ کومیتاس ارمنستان
به رهبری ماستریو لوریس چکناوریانشیرین شیرین / کردی