به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیپنجشنبه، دی ۲۶، ۱۳۹۲

فوری، اطلاعیه ی دبیر خانه ی شورای ملی مقاومت ایران

خطاب به امریکا و سازمان ملل و تمامی هموطنان
نيروهاي تحت امر نخست وزيري عراق، شنبه شب 21ديماه (11ژانويه2014) به بالاي ديوارهاي ليبرتي در اضلاع مختلف رفته و به طور مخفيانه به ديدباني و شناسايي نقاط مختلف كمپ و فيلمبرداري و عكسبرداري از آنها پرداختند. سركردگي اين نيروها به‌عهده احمد خضير سرگرد جنايتكار استخبارات هستند كه در 4.5 سال گذشته بيشترين نقش را در سركوب ساكنان اشرف داشته است. هفته هاي قبل از قتل عام اول سپتامبر در اشرف نيز احمد خضير و جنايتكاران تحت امر او دست به اقدامهاي مشابهي زدند و از روي خاكريز شمال خيابان اصلي اشرف به ديدباني و شناسايي محل تهاجم مي پرداختند. همزمان نيروهاي عراقي به اقدامهاي سركوبگرانه بيشتري عليه ساكنان مبادرت كرده اند. آنها طي چند روز گذشته به بهانه هاي مختلف در رفت و آمد خودروهاي تخليه سپتيك ممانعت ايجاد مي‌كنند. از روز جمعه20دي از خروج خودروي تخليه زباله نيز جلوگيري كرده اند. در همين حال، نيروهاي عراقي نه تنها مانع تعويض بنگالهاي نابود شده و آسيب ديده با بنگالهاي موجود در اشرف مي‌شوند بلكه از وارد كردن وسايل لازم براي تعمير بنگالها جلوگيري مي‌كنند و حتي از وارد كردن رول نايلون براي آب بندي بنگالهاي سوراخ شده نيز جلوگيري مي‌كنند. در روز شنبه 21 دي ماه (11 ژانويه 2014) اين نيروها ضمن توهين و ناسزاگويي به يكي از ساكنان كمپ كه رانندگي يك خودروي خدماتي را به عهده داشت، به او تهاجم كرده و با توهين و ضرب و جرح او را به زمين پرت كردند. ساكنان ضمن خويشتنداري در مقابل اين برخورد وحشيانه، مجاهد مجروح را با دستهاي زخمي، به كلينيك عراقي كمپ منتقل كردند. هدف اين اقدام آشكارا تحريك ساكنان و ايجاد درگيري و زمينه سازي براي كشتار است. مقاومت ايران با توجه به تعهدات دولت آمريكا و ملل متحد در قبال امنيت و سلامت ساكنان ليبرتي، نسبت به اهداف رژيم ايران و دولت عراق براي به راه انداختن يك حمام خون ديگر در ليبرتي هشدار مي‌دهد و خواهان مداخله فوري براي پايان دادن به اقدامهاي غير انساني و ظالمانه فوق و تأمين حداقلهاي امنيتي و انساني در ليبرتي و اخراج عوامل جنايتكاري همچون سرگرد احمد خضير از ليبرتي است. دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران 
22 دي ماه 92 ( 12 ژانويه 2014 )