به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، بهمن ۰۲، ۱۳۹۲

ای داد ز بیداد ز بیداد

سروش ایزدی

بیداد

هر زادهً ایرانی آزاد 

در چنگ اژیدهاک افتاد

گشتند  گروگان و گرفتار

بیداد
آرام نگیریم ز بیداد 
ایران برهانیم ز هر بند