به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، بهمن ۰۸، ۱۳۹۲

مصطفی بادکوبه ای: سزای شعر تو سلول انفرادی بود

هالو، تقدیم به استاد بادکوبه ای 
دکتر مصطفی بادکوبه ای پس از وقایع انتخابات ۱۳۸۸ به دلیل سرودن اشعار انتقادی بازداشت و به ۱۸ ماه حبس محکوم شده بود.
 محمد رضا عالی پیام که با نام هالو شناخته می شود اشعارش را به استاد مصطفی بادکوبه ای تقدیم کرد.  
دکتر مصطفی بادکوبه ای پس از انتخابات ۱۳۸۸ به دلیل سرودن اشعاری در انتقاد از نظام جمهوری اسلامی و دولت احمدی‌نژاد بازداشت و به ۱۸ ماه حبس محکوم شده بود.
او در شعرهایش به حمایت از کسانی که جمهوری اسلامی بعد از انتخابات ۸۸ از آنان به عنوان «فتنه گران» یاد می کرده پرداخت. اصطلاحی که دستاویزی برای سرکوب مخالفین جمهوری اسلامی بدست حکومت شده بود.  

شعری که محمد رضا عالی پیام در این شعر خوانی تقدیم به مصطفی بادکوبه ای کرد:

 ﺁﻥ ﮐﺲ ﮐﻪ ﺩﻟﺶ ﯾﮏ ﺩﻟﻪ ﺑﺎ ﻓﺘﻨﻪ ﮔﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ
ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ ﺭﻫﺎ ﺍﺯ ﻏﻞ ﻭ ﺯﻧﺠﯿﺮ ﮔﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ
ﺁﻥ ﮔﻞ ﮐﻪ ﻧﻬﺎﺩﻧﺪ ﺑﺮ ﺍﻭ ﺗﻬﻤﺖ ﺧﺎﺷﺎﮎ
ﺩﯾﺪﯼ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﻋﻄﺮ ﻓﺸﺎﻥ ﺍﺳﺖ
ﺿﺮﺏ ﺍﻟﻤﺜﻞ ﺍﺳﺖ ﺍﯾﻦ : ” ﮔﺬﺭﺩ ﻓﺼﻞ ﺯﻣﺴﺘﺎﻥ ”
ﺷﺮﻣﻨﺪﻩ ﺫﻏﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺳﯿﺎﻫﯽ ﺵ ﻋﯿﺎﻥ ﺍﺳﺖ
ﺧﻮﺭﺷﯿﺪ ﭘﺲ ﭘﺮﺩﻩ ﯼ ﺧﻔﺎﺵ ﻧﮕﻨﺠﺪ
ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﮕﺮ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺑﺮ ﻧﻬﺎﻥ ﺍﺳﺖ
ﻫﺮ ﺷﺎﻋﺮ ﺁﺯﺍﺩﻩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺑﻨﺪ ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ
ﺷﻌﺮﺵ ﺷﻮﺩ ﺍﺳﻄﻮﺭﻩ ﻭ ﺍﯾﻦ ﺟﺒﺮ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﺳﺖ
”ﻣﺴﻌﻮﺩ” ﮐﻪ ﯾﮏ ﻋﻤﺮ ﺑﻪ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﺟﻔﺎ ﺑﻮﺩ
ﺑﻨﮕﺮ ﮐﻪ ﮐﻼﻣﺶ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﻭﺭﺩ ﺯﺑﺎﻥ ﺍﺳﺖ
ﮐﻮ ﺁﻥ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺩﻭﺧﺖ ﻟﺐ ” ﻓﺮﺧﯽ ” ﺍﺯ ﯾﺰﺩ
ﺍﺯ ﻗﺎﺗﻞ ﯾﺰﺩﯼ ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﻧﺎﻡ ﻭ ﻧﺸﺎﻥ ﺍﺳﺖ
”ﻋﺸﻘﯽ” ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﻫﻨﺮﺵ ﻋﺸﻖ ﻭﻃﻦ ﺑﻮﺩ
ﮐﺸﺘﻨﺪ ، ﻭﻟﯽ ﺷﻌﺮ ﺗﺮﺵ ﻧﻘﻞ ﺩﻫﺎﻥ ﺍﺳﺖ
ﺍﻧﺪﯾﺸﻪ ﻧﻪ ﺩﺭ ﺣﺒﺲ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﻧﻪ ﺑﻤﯿﺮﺩ
ﺍﯼ ﮐﻠﻪ ﺑﯿﻨﺪﯾﺶ ، ﺍﮔﺮ ﻋﻘﻞ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ
ﺯﻧﺪﺍﻥ ﻭ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﮔﺮ ﻭ ﺯﻧﺠﯿﺮ ﻧﻤﺎﻧﺪ
ﺁﻥ ﭼﯿﺰ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﺪ ، ﺳﺨﻦ ﻭ ﺷﻌﺮ ﻭ ﺑﯿﺎﻥ ﺍﺳﺖ
”ﺍﻣﯿﺪ” ﭼﻨﺎﻥ ﺑﺎﺩ ﺑﮑﻮﺏ ، ﺍﯼ ﻫﻤﻪ ﻃﻮﻓﺎﻥ 
ﺑﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﯼ ﺟﻬﻠﯽ ﮐﻪ ﺍﺳﺎﺳﺶ ﺧﻔﻘﺎﻥ ﺍﺳﺖ
”ﻫﺎﻟﻮ” ﺯ ﭼﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺩﻫﯽ ، ﻭﺍﺿﺢ ﻣﺤﺾ ﺍﺳﺖ
 ”ﭼﯿﺰﯼ ﮐﻪ ﻋﯿﺎﻥ ﺍﺳﺖ ، ﭼﻪ ﺣﺎﺟﺖ ﺑﻪ ﺑﯿﺎﻥ ﺍﺳﺖ”