به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، بهمن ۰۲، ۱۳۹۲

تاکید مجدد اوباما بر اشتباه تاریخی آمریکا در کودتای ۲۸ مرداد


 نقش آمریکا
در سرنگونی محمد مصدق
در سال ۱۹۵۳


گزارش دیوید رمنیک، سردبیر مجله نیورکر، از گفتگوهایش با اوباما خبر مهم روز است. این گزارش برای شماره چاپی 27 ژانویه مجله فوق است که انلاین منتشر شده. اوباما درباره ایران نیز حرفهای مهمی زده. او بار دیگر به نقش آمریکا در کودتای 28 مرداد 1332 اشاره کرده و گفته: 

«به رسمیت شناختن علنی حقایق تاریخی بخش مهمی از دیپلماسی است؛ نه فقط گروگان گیری آمریکائیان در ایران در سال 1979 بلکه نقش آمریکا در سرنگونی محمد مصدق در سال 1953 نیز؛ نخست وزیری که بطور دمکراتیک انتخاب شده بود.» 

این دومین بار است که اوباما در سخنرانی یا مصاحبه خود نقش آمریکا را در کودتای 28 مرداد می پذیرد.
این مسئله برای مورخین حائز اهمیت است.
بار اول در سخنرانی اوباما در قاهره (15 خرداد 1388/ 4 ژوئن 2009) بود. 

اوباما درباره تلاش بعضی نمایندگان برای تحریم مجدد ایران گفته که اگر تصویب شود آن را وتو خواهد کرد.
پارسینه