به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیشنبه، بهمن ۰۵، ۱۳۹۲

نخستین ترانه ، عاشق ترین

گفتگوی فرهنگ  فرهی با  سروش ایزدی