به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، مهر ۲۵، ۱۳۹۳

اسب تروا

م. سحر 
 اسب تروا  
این دستۀ سردسته که مسحور خدایند                 اسب تروایند
از دورِ زمان ، خارج و در سِیرِ فضایند               اسبِ تروایند
هم عالِم ِ علمند و هم از عالَمِ غیبند                     انبانۀ عیبند
پیرِ خِرَد ، اما ز خِرَد مانده جدایند                      اسبِ تروایند
دکتر شدۀ لندن و مُلاّ شدۀ قم                          از کیسۀ مردم
با علمِ اتُم ، حاملِ جهلِ فُقهایند                         اسب تروایند
گویند که دیندار و وطنخواه و غیورند              اربابِ شعورند
با ذکر و دعا صاحبِ اندیشه و رایند                  اسبِ تروایند
دیریست که دینشان شده ابزارِ سیاست             از بهرِ ریاست
گردن به فُکُل بسته و در زیرِ عبایند                  اسب تروایند
قُلّک به کمر کرده و تعویذ به بازو                  در پیشِ ترازو
با سکّۀ قلبند و به توزینِ طلایند                      اسبِ تروایند
پیرانِ پوپر خوانده به تأییدِ هابرماس*        با دقّت و وسواس
قرآن به سر افکنده و مشغولِ دعایند                 اسبِ تروایند
با علمِ کپرنیک و انشتین و نیوتن *            سوغاتی ِ سوربُن
زنجیر زنانِ سرِ قبرِ شُهدایند                           اسب تروایند
روشنگری ِ فکر بوَد دعویِ آنان                   این هیچ ندانان
خود ، منشاء تاریکی و روشنگرِ مایند              اسب تروایند
هم راه گشاینده و هم رندِ بلاکِش                 هم کورِ عصاکِش
حاجت به بلامان نه ، که خود عینِ بلایند           اسبِ تروایند
مُرغِ چمنِ ملّت و چهچه زنِ اسلام                      آیینۀ ابهام
هم شِکوه گرِ ظلمت و هم از شُرکایند                   اسب تروایند
دیریست دلِ شاعر ازین قصّه به درد است    با خود به نبرد است
حق ،هو مدد ، ای هجو که درخوردِ هجایند !         اسب تروایند

پاریس 8/10/2014
....................................................................................
یادداشت ها
« اسب تروا» اشاره دارد به داستان اساطیری یونان کهن که در کتاب ایلیاد هومر و آنه ئید ویرژیل از آن سخن رفته و ماجرای جنگ خونین و دراز مدت میان یونان و تروا را حکایت می کند. سر انجام به واسطۀ حیله ای ، یونان در این جنگ پیروز و ترواییان مغلوب می شوند. و ماجرا ازین قرار بوده است که باطولانی شدن محاصره تروا و مقاومت بی نظیر ترواییان سرانجام یونانیان «خُدعَه» می کنند و اسبی چوبین می سازند و جنگاوران ورزیده ای را در آن اسب می نشانند و وانمود می کنند که محاصره را رها کرده و از عرصه نبرد گریخته اند. ترواییان خشنود از فرار یونانیان اسب چوبین را به نشانه غنیمت و پیروزی درجنگ وارد شهر می کنند و به شادمانی مشغول می شوند. از آن سو ، شباهنگام ، سربازان مخفی شده در دل اسب چوبین ، از آن خارج شده و در و دروازه بر یونانیان که بازگشته و منتظر بودند می گشایند و اینگونه تروا به تصرف یونانیان در می آید.

این داستان اسطوره ای همواره تمثیلی بوده است برای اشاره به کسانی که دانسته یا نادانسته راهگشایندهء دشمنان کشور خود می شوند.

پوپر 

سِر کارل رایموند پوپر(۱۹۰۲ - ۱۹۹۴) فیلسوف و دانشمند اتریشی-انگلیسی

هابرماس

فیلسوف معاصر آلمانی متولد 1929

کپرنیک
نیکلاس کپرنیک دانشمند و ستاره شناس بزرگ لهستانی (۱۴۷۳ –۱۵۴۳)
انشتین

دانشمند ریاضی دان و فیزیک دان شهیر آلمانی در قرن بیستم (۱۸۷۹ - ۱۹۵۵)

نیوتن 

سر ایزاک نیوتن ، دانشمند بزرگ ریاضی دان ، فیزیکدان و فیلسوف شهیر انگلیسی (1642ــ 1727)

..................................