به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، مرداد ۰۲، ۱۳۹۸

مــــن ایــرانـــم مــن ایـــرانــــم

شـــــوری در ســـــر دارم
مــــن ایــرانـــم مــن ایـــرانــــم