به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، تیر ۲۸، ۱۳۹۸

علت خنده نجفی در دادگاه مشخص شد / عکس روز

خندهً قاضی و متهم 
شوخی قاضی با نجفی: " نکشی مارو"