به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، مرداد ۰۹، ۱۳۹۸

علی و محمد سعیدی

نگاری منی
(با لهجهً اصفهانی) 
برادران سعیدی 


نگاری منی
(با لهجهً اصفهانی) نگاری منی
(با لهجهً اصفهانی) 
با صدای برادران سعیدی
در دستگاه سه گاه
------------------------
زِدِس به سرش دل که یاری تو باشِد 
قِرارِس دلم بی‌قِراری تو باشِد 
نگاری منی گل‌عذاری منی 
تو قِراری منی من بی‌قِراری توَم 
فُلون کِسِ عاشق شده‌س به نیگاد 
فُلونی میگِد من می‌میرم بَراد 
دلِد پیشی من گیرِس چجوری بری؟ 
نه اینکه نتونی، دلِد نیمیاد 
به جونی خودِد من دلم به تو بندِس 
به جونی خودم دل به عشقی تو زَنده‌س 
پاکار می‌مونم بله رو می‌سُونم 
توَم عاشقی من اینُ خب می‌دونم 
توَم عاشقی من اِز چشاد می‌خونم