به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، مرداد ۰۱، ۱۳۹۸

"سرود قیام تیر" شعر، آهنگ، نقاشیها، ویدوگرافی: پروین باوفا

پروین باوفا  


"سرود قیام تیر"
قیام ۱۸ تیر
نشسته تیر به ماه تیر به چشم دشمنان پیر
زخشم و رزم دانشجو شده خودکامه غافلگیر
زدند بر سینه دشمن بدون توپ و تانک و تیر
جوانان دلیر ما شکستند شیشه تزویر
زمان زمان پیونده زمان نبردی توفنده
یلان درتوی زندان ها زنان در قید روبنده
ببین تازیانه آزاده ببین آزادی در بنده
ولی ایرانی بیداره تا ایران باشه پاینده
دراین پیکار دامنگیر دراین هنگامه ی شبگیر
نشسته تیر به ماه تیر به چشم دشمنان پیر
زخشم و رزم دانشجو شده خودکامه غافلگیر
بتازیم بر دل دشمن به حکم دانش و تدبیر
بزاریم دست تو دست هم زن و مرد و جوان و پیر
بلوچ و کرد و ترک و لر بشیم چون حلقه ی زنجیر
عدالت، صلح و آزادی مراد ما، مرام ماست
نشسته تیر به ماه تیر به چشم دشمنان پیر
زخشم و رزم دانشجو شده خودکامه غافلگیر
ز خشم و رزم دانشجو شده خودکامه غافلگیر
غریو ما سرود ماست خروش ما قیام ماست
یلان و شیرزنان ما اگر در بند بیدادند
ولی دشمن نمیدونه که پیروزی به کام ماست
نشسته تیر به ماه تیر به چشم دشمنان پیر
اگوست، ۲۰۰۲