به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیشنبه، آذر ۰۹، ۱۳۹۸

مهم ترین توصیه خمینی به مسئولین:

 بترسید از اون روزی که این مردم بفهمند در باطن ذات شما چیست