به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، آذر ۲۴، ۱۳۹۵

آرام جان، فریدون مشیری

ماندانا خضرایی 

ماه و سنگ

اگر ماه بودی به صد ناز شاید

شبی بر لب بام من می نشستی 

وگر سنگ بودی به هرجا که بودم

مرا می شکستی، مرا می شکستی 


ماه و سنگ (فریدون مشیری)


اگر ماه بودم به هرجا که بودم

سراغ تو را از خدا می گرفتموگر سنگ بودم به هر جا که بودی

سر رهگذار تو جا می گرفتماگر ماه بودی به صد ناز شاید

شبی بر لب بام من می نشستیوگر سنگ بودی به هرجا که بودم

مرا می شکستی، مرا می شکستی