به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، اردیبهشت ۰۴، ۱۳۹۷

غریبه و ماه

آناهیتا ترکمان 
غریبه و ماه 

غریبه و ماه