به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیپنجشنبه، فروردین ۳۰، ۱۳۹۷

مخفیگاه مرتضوی

مخفیگاه مرتضوی 
کاریکاتور: مانا نیستانی / رادیو فردا