به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، اردیبهشت ۰۲، ۱۳۹۷

شعری رسیده از دکتر مسعود عطائی به جلسه ی همبستگی

 با اعتراضات ملت ایران ۷ آوریل ۲۰۱۸ در کلن ـ آلمان
به مناسبت چهاردهم اسفند روز درگذشت دکتر محمد مصدق 

مصدق 

باغبان مهربان مُلک دارا بود او 
غمگسار بی قرار میهن ما بود او
در رهِ آزادگی بی بیم و پروا بود او
بهترین بابای دنیا بود او 

ای مصدق رفتی و ما بی پدر گشتیم حال 
همچو مرغان مهاجر در بدر گشتیم حال

در نبردش با ستم چون سنگ خارا بود او
دشمن جهل و تعصب پاک و والا بود او 
عاشق خوشبختی ایران فردا بود او 
بهترین بابای دنیا بود او 
ای مصدق رفتی و ما بی پدر گشتیم حال 
همچو مرغان مهاجر بی پدر گشتیم حال 
در پی پیروزی حق مست رؤیا بود او 
از تبارِ گاندی و زرتشت و بودا بود او
بهتر از هرکس به درد ما مداوا بود او 
بهترین بابای دنیا بود او 
ای مصدق رفتی و ما بی پدر گشتیم حال 
همچو مرغان مهاجر دربدر گشتیم حال 

مسعود عطائی