به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، فروردین ۲۹، ۱۳۹۷


سخنان دکتر حسین موسویان، رئیس هیاًت اجرائی جبهه ملی ایران در جلسه دیدار نوروزی در باره ی وضعیت نابسامان کشور و اداره ی آن