به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیشنبه، تیر ۱۱، ۱۴۰۱

پیام واضح است: یک ملت دادخواهند


یک ملت دادخواهند