به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، تیر ۲۲، ۱۴۰۱

گوش کن ای شب ای سیاهی

من همون خورشید فردام 
من مخالف حجابم 
دیگه روسری نمی‌خوام  
گوش کن ای شب ای سیاهی