به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیشنبه، تیر ۲۵، ۱۴۰۱

مردم زنی را که تذکر حجاب داد از اتوبوس بیرون کردند


 مردم زنی را که تذکر حجاب داد از اتوبوس بیرون کردند
***