به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، مرداد ۰۷، ۱۴۰۱

مشاور ترامپ در یک جدال طوفانی، بی بی سی فارسی را با خاک یکسان کرد!!!


مشاور ترامپ در یک جدال طوفانی، بی بی سی فارسی را با خاک یکسان کرد!!!