به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، اسفند ۲۳، ۱۳۹۰

حاجی فیروز در خیابانهای تهران  

حاجی فیروزه، سالی یه روزه!