به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیدوشنبه، اسفند ۲۹، ۱۳۹۰

نطق تاريخی دکتر مصدق در ۲۹ اسفند ۱۳۲۹   
دکتر مصدق در ساعت یازده ۲۹ اسفند نطق تاریخی خود را بوسیله رادیو ایراد کرد نخست وزیر در این نطق که یکساعت و سی و پنج دقیقه طول کشید، دورنمای زنده ای از جریان دوساله ی کار نفت در برابر دیدگان ملت ترسیم کرد.
در این نطق برای اولین بار مذاکرات اخیر مصدق ـ هندرسون  بطور رسمی افشاء گشت.

پیام دکتر مصدق در روز ملی شدن صنعت نفت