به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیپنجشنبه، اسفند ۱۸، ۱۳۹۰

هادی خرسندی          
خاتمی تریاک قاطی دار بود !   
خاتمی تریاک قاطی دار بود
خالصش کم ، قاطی اش بسیار بود


ملت خسته – خمار از انقلاب
دل به بستش بست و کردش انتخاب


آن اوائل بوی او مطلوب بود
لامروت جیرجیرش خوب بود


داشت لبخندی جوان و زن فریب
چون زغال خوب تأثیرش عجیب


در بساط منقل و آن دنگ و فنگ
یا همان قلفور و آب و سیخ و سنگ
هر خمار خسته جان نا امید
دل به او خوش کرده بود و میکشید

هی بچسبان بست و بست و بست و بست
تاجرش پیروز و مردم ورشکست


بست هایش هیچ گیرائی نداشت
نشئه دادن را توانائی نداشت


هرچه رفت آن پک زدنها پیشتر
شد عیان ناخالصی ها بیشتر


آن زغال گولزن هم از قضا
دود کرد و گند زد بر آن فضا


پک زدن ها راحتی حاصل نکرد
درد ، سرها را گرفت و ول نکرد


سینه هم کم کم ز سم آن مواد
گشت مسموم و به خس خس اوفتاد


چون حجاب افتاد از روی ریا
شد خمار افزون و نشئه کیمیا


هرکه بهر نشئه گشتن کرد سعی
در خماری ماند از کف داده رأی


***


گرم بود اما بساط رهبری
آتشش نارنج سینه کفتری


اکبری لم داده بر پشتی دوست
پسته را از بهر او میکند پوست


خاتمی در بزم آن عالیجناب
بود مال خالص و تریاک ناب


داشت آن ناخالصی ها بهر خلق
جنس اعلا بود بهر اهل دلق


با ادب ، چون خادم آن بارگاه
یا سناتور در حضور پادشاه.


خرده خرده ، تکه تکه ، بست بست
بر سر وافور آن رهبر نشست


بوسه زد بر حقۀ آن حقه باز
دود شد از آتش او ؛ سرفراز


دود شد پیچید در وافور او
رفت تا اعماق وی ، جمهور او*لخت شدن خاتمی و ملت غیرتی!
هادی خرسندی

«دیدی دلا که یار نیامد ....» - اخوان ثالث

---------------------------------------

دیدی دلا که یار بیامد


آن پشت و رو سوار بیامد!


گویند رفته بوده دماوند


از طرف کوهسار بیامد


ناگه به سوی صندق آرا


آن مرد استوار بیامد


مردم شُوکه شدند و شدیداً


اعصابشان فشار بیامد


ایرانیان داخل و خارج


از خونشان بخار بیامد!


ای هموطن مگر چه خبر شد


کاین بمب و انفجار بیامد؟


گلشیفته دوباره شده لخت


کز هر طرف هوار بیامد؟


یا خاتمی خودش شده عریان


بی لنگ و استتار بیامد!


یا اینکه ناگهان چه گوارا


خسته ز کارزار بیامد!


یا ناگهان لنین شب عیدی


در خدمت تزار بیامد!


نه!، خاتمی مطابق معمول


با رهبری کنار بیامد


دنبال کار و بار همیشه


آن مرد کهنه کار بیامد


«ما حافظ بقای نظامیم»


او با همین شعار بیامد


از بهر حفظ بیضۀ اسلام


با کلی افتخار بیامد


یک اتفاق ساده عجیبا


اینسان پر انتشار بیامد!


بر باد رفت امید نهائی!!


ای عقل پارت-تایم، کجائی؟


ــــــــــــــــــ


ايميل و سايت شبانه روزی هادی خرسندی:


[اصغرآقا، سايت هادی خرسندی]


hadikhorsandi@aol.com