به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، اسفند ۲۸، ۱۳۹۰

آقای خاتمی ، اصلاحات ، مصلحت و انتخابات

حسین منتظر حقیقی
نقدی بر گفتار و کردار آقای سید محمد خاتمی

 در انتخابات دوازده اسفند

در این میان اما آقای سید محمد خاتمی با شرکت خود در مراسم رأی گیری ،جدا از آنکه از این قافلۀ مردمی فاصله گرفت ، با طرح تعابیر و تفاسیر جدیدی از نظام ، حقوق ملت ، چگونگی مبارزۀ مدنی و عاری از خشونت ، اصلاحات و حفظ روزنهء اصلاحات با حاکمیت و... در واقع فراخوان جدیدی برای بازنگری در بارۀ آن مقولات ارائه کردند که نیروهای وابسته به جنبش سبز و اصلاح طلبی و دیگر جریانهای همسو، به منظور شفافیت راه و چاه خود باید آنها را مورد ارزیابی قرار داده و نتیجه ی بررسی های خود را در اختیار افکار عمومی قرار دهند.