به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیشنبه، فروردین ۰۵، ۱۳۹۱

مرگ
سگ باوفا  

روز ۴ فروردین ماه ۱۳۹۱، قلب گرگی برای همیشه از کار ایستاد.
گرگی یازده سال با شادیها و غمهای خانوادهً ما همراه بود.
شاید هم، ما با شادی و غم هایش همراه...
افسوس...

تارا ، صوفی،  جوزی