به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیپنجشنبه، مهر ۱۵، ۱۳۹۵

آئین رونمایی آلبوم طریق عشق

 اثری از شجریان، مشکاتیان و گروه عارف 

طریق عشق طریق عشق