به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیشنبه، مهر ۱۷، ۱۳۹۵

تصاویر کاروان حسینی در مشهد