به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیدوشنبه، آبان ۰۸، ۱۳۹۶

علیرغم موانع امنیتی و تهدیدها مردم بسیاری در پاسارگاد جمع شدند. (فیلم)