به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، آبان ۰۷، ۱۳۹۶

مرضیه : تخت جمشید / انوشیروان روحانی ، کریم فکور

تخت جمشید 

مرضیه : تخت جمشید / انوشیروان روحانی ، کریم فکورتخت جمشید

دور از دنیای افسانه ها
بنگر سوی این ویرانه ها
بشنو بشنو از من این نوا
گوید این قصر ویران تو را
از شکوه و فر ایران 
وز آن دوران پر افتخار
هر ستونش صد حکایت 
با تو گوید از آن روزگار
قصه ها آرد به زبان 
از آئین شهن شهان 
دهد این ویرانه ها 
خبر از فرهنگ ما به جهان
بخشید جان مهر پاک آریا
نام ایران شد درخشان
 بر لوح زرین افتخار
کردگارا از بلا ها 
خاک پاک ما را نگهدار