به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، مرداد ۰۵، ۱۳۹۷

چهارمین روز اعتصاب رانندگان کامیون در میاندوآب پنجشنبه ۴ مرداد