به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، مرداد ۰۳، ۱۳۹۷

بار دیگر اعتصاب سراسری کامیون داران و رانندگان ایران / عکس