به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، مرداد ۰۳، ۱۳۹۷

دُم شیر

دُم شیر 
کاری از اسد بیناخواهی / ایران فردا