به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، تیر ۳۱، ۱۳۹۷

تسلیت و همدردیتسلیت و همدردی
با اندوه و تأسف آگاه شدیم که بانو عصمت برومند بزرگ خاندان برومند اصفهان پس از عمری زندگی با ایثار و تحمل مصائب به سرای جاودانی شتافتند.
ما درگذشت آن بانوی والا را به خاندان ارجمند برومند و فرزندان آن زنده یاد آقایان مهندس منوچهر برومند و دکتر جمشید برومند دوستان همفکر و هم مسلک خود که در مکتب آن بانوی آزاده درس وطنخواهی و ایراندوستی آموخته اند تسلیت می گوییم و برایشان آرزوی شکیبایی داریم.

تیرماه ۱۳۹۷ 

سازمان های جبهه ملی ایران در اروپا

دکتر علی راسخ افشار، دکتر پرویز داورپناه، علی شاکری زند، مهندس مهدی مقدس زاده