عکاس جوانی به نام محمود سرحان، دانش‌آموز مقطه متوسطه در استان پورت سعید است. او به «العربیه.نت» گفت که دو روز پیش به باغ‌وش رفته بود، هنگامی که خر را دید، اطمینان حاصل کرد که گورخر نیست زیرا گوش، سر و دم خر و شکل خطوط مشکی روی آن، نشان می‌دهد که یک خر معمولی است.