به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیپنجشنبه، دی ۲۹، ۱۴۰۱

خامنه ای در اروپا به یک قدمی سرنوشت صدام و قذافی رسید؟!!خامنه ای در اروپا به یک قدمی سرنوشت صدام و قذافی رسید؟!!