به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیپنجشنبه، تیر ۲۱، ۱۳۹۷

مهندس عباس امیرانتظام در تهران درگذشت .

جبهه ملی ایران ــ تهران: با تأسف و دریغ بسیار درگذشت اسطوره پایداری، آزادی خواهی و میهن دوستی، پوینده دیرپای راه مصدق بزرگ و عضو هیأت رهبری جبهه ملی ایران مهندس عباس امیرانتظام را به اطلاع هموطنان
 شرافتمند می رسانیم.

بازگشت همه بسوی اوست
با تأسف و دریغ بسیار درگذشت اسطوره پایداری، آزادی خواهی و میهن دوستی، پوینده دیرپای راه مصدق بزرگ و عضو هیأت رهبری جبهه ملی ایران مهندس عباس امیرانتظام را به اطلاع هموطنان شرافتمند می رسانیم.

مراسم تشییع آن بزرگ مرد روز جمعه ۲۲ تیر ماه ساعت ۹ صبح از منزل آن شادروان واقع در تقاطع بزرگراه مدرس و آفریقا به طرف الهیه، کوچه گلنار، کوچه ماهرو، مجتمع لاله به سوی بهشت زهرا برگزار خواهد شد.

۲۱ تیر ماه ۱۳۹۷

تهران – جبهه ملی ایران

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

احترام آزادی:
ما فقدان جبران ناپذیر این عنصر پایدار جبهه ملی ایران را به خانواده ی ارجمند امیرانتظام، به ملت ایران، به همه ی مبارزان نهضت ملی و یاران جبهه ملی ایران تسلیت گفته خود را در اندوه آنان شریک می دانیم.