به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، تیر ۲۰، ۱۳۹۷

آزادی، سروده عبدالفتاح سلطانی وکیل برجسته دادگستری و مدافع حقوق بشر با صدای خودش

آزادی 
در نوای هیچ مرغی نیست کان نام تو نیست / در سپهر هیچ شهری نیست کان نام تونیست
  در نسیم صبحگاهی درغریو تند باد / غرش طوفان و ابری نیست کان نام تو نیست

 دادستان تهران با آزادی مشروط عبدالفتاح سلطانی وکیل دادگستری – که از ۷ سال پیش در زندان است – مخالفت کرد.

آزادی 
 آزادی

در نوای هیچ مرغی نیست کان نام تو نیست
در سپهر هیچ شهری نیست کان نام تونیست
در نسیم صبحگاهی درغریو تند باد
غرش طوفان و ابری نیست کان نام تو نیست
درفضای کهکشان وهر بهشت ودوزخی
 از کران تا بیکرانی نیست کان نام تو نیست
در دل هر جانور در قعر دریا هم که هست 
در گیاهی روی خشکی نیست کان نام تو نیست
بر زبان هر پرستو بلبل و طوطی و زاغ 
در دل هر بی زبانی نیست کان نام تو نیست
آرزوی مرد و زن یکدم هم آغوشی توست 
در نیایشها خلقی نیست کان نام تو نیست
نام تو بر هم زند آرامش بیدادگر 
در دل هر بینوایی نیست کان نام تو نیست
مقصد عشاق عالم غایت آزادی است 
هیچ عشق و بیقراری نیست کان نام تو نیست
مرغ عاشق در قفس نام تو را فریاد زد 
آی آزادی سرودی نیست کان نام تو نیست

 سروده عبدالفتاح سلطانی وکیل برجسته دادگستری 
در زندان اوین